Oshrat Solomon

Rank: 1. NewBee 0 followers Follows 0 People
במקום בו בעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 לשגות זה אנושי; לסלוח-אלוהי.
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה