Oren Menahimov

Rank: 2. מדרונית 2 followers Follows 1 People
הזהר במחשבותיך - הן הופכות למילותיך. הזהר במילותיך - הן הופכות למעשיך. הזהר במעשיך - הם הופכים להרגליך. הזהר בהרגליך - הם הופכים לאישיותך. הזהר מאישיותך - היא הופכת לגורלך.
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה