Tom Ofek

Rank: 1. NewBee 0 followers Follows 0 People
. "מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה- יוכל לשאת כמעט כל איך"- פרדריך ניטשה
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה